Individuele GGZ behandeling

Binnen Pilafortis kunt u terecht voor de behandeling van klachten die te maken hebben met interpersoonlijke en relationele problemen en dysfunctionele communicatie  (partnerrelaties, gezinsrelaties of sociale relaties). Deskundige hulp kan van toegevoegde waarde zijn als u er zelf niet genoeg uit komt.

Het kan gaan om een individueel basis ggz traject waarbij er psychologische klachten zijn ontstaan door bepaalde interpersoonlijke en relationele problemen en dysfunctionele communicatie. Het kan gaan om een partnerrelatie, maar ook om gezinsrelaties of (verstoorde) werkrelaties/ -situaties. 

Indien de klachten passen bij een zogenaamde DSM diagnose en indien u ook een beroep doet op een in hoofdzaak individuele behandeling van die klachten is een verwijzing van uw huisarts naar de basis GGZ mogelijk.

Een behandeltraject start met een eerste gesprek, waarin uw klachten en hulpvraag in kaart worden gebracht. Er wordt een eerste behandelaanpak besproken en de relevante zaken van de behandeling worden doorgenomen. Een behandeling is volledig vertrouwelijk.

 

Relatietherapie

Pilafortis heeft expertise op het gebied van relatieproblemen en scheiding. Wij hebben specifieke affiniteit en ruime deskundigheid in het werken met (verstoorde en/of destructieve) relaties, systeemproblemen en scheiding.

Een traject start met een eerste gesprek van een uur. Soms is dat een langer consult (2 uur), zodat  er dan samen goed kan worden geïnventariseerd wat er speelt in de relatie. Na deze intake volgt vaak eerst een beperkt aantal gesprekken. Soms wordt dan ook gekozen om de partners individueel te spreken. Aan het einde van deze fase wordt besproken of de therapie genoeg perspectief biedt om verder te gaan, zodat een traject niet onnodig intensief en kostbaar wordt .

Relatietherapie kan gebaseerd zijn op meerdere behandelvormen maar terugkerende elementen zijn interventies vanuit de Emotionally Focused Therapy (EFT), Schematherapie en Kortdurend psychodynamische therapie.

Intensieve relatietherapie

In geval van relatietherapie kan gekozen worden voor een intensievere aanpak, waarbij binnen een korte periode in enkele dagdelen gewerkt wordt aan het verkrijgen van inzicht in de partnerrelatiedynamiek, het ontstaan en herkennen van destructieve patronen in de communicatie, en het komen tot stappen richting herstel en nieuwe verbinding en intimiteit.

 

 

 

 

 

 

 

Begeleiding voor, tijdens of na een scheiding

Scheiden is een zeer ingrijpend proces, dat vaak vooraf gaat aan een langere periode van onzekerheden, onvrede, strijd, negatieve emoties en communicatieproblemen in een relatie. Daarom kan het moeilijk zijn om een scheiding constructief door te maken.

Ook na een scheiding zijn er vaak langer durende gevolgen op meerdere leefgebieden voor de ex-partners, hun eventuele kinderen en andere naasten.

Begeleiding kan een mogelijkheid zijn om dit proces voor, tijdens en na een scheiding te ondersteunen, zowel individueel of als (aanstaande) ex partners.

Pilafortis heeft een goede expertise om in te schatten of een gezamenlijke begeleiding van waarde kan zijn en wanneer daar een contra-indicatie voor bestaat. U kunt daarover te allen tijden met ons overleggen.

Coaching

Coaching is mogelijk als sprake is van problemen als gevolg van een werksituatie of in het kader van een persoonlijk ontwikkeltraject. Pilafortis heeft een brede ervaring met vragen rond persoonlijke ontwikkeling, keuze- en zingevingsvraagstukken, maar ook met werk-gerelateerde problemen, organisaties en leiderschap.

Registraties

Beroepsvereniging

Maayke Bal is lid van de LVVP, De landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. Alle leden van de LVVP hanteren allereerst de geldende en wettelijke beroepscode voor psychologen met met eisen, richtlijnen en gedragsregels m.b.t. het beroepsmatig handelen van een psycholoog. Daarnaast worden zij periodiek gevisiteerd door de LVVP. De beroepscode en kwaliteitseisen van de LVVP dienen ertoe cliënten te beschermen tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

GZ Psycholoog BIG

Erkende GZ-psychologen zijn ingeschreven in het overheidsregister van de basisberoepen, zoals vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Iedereen kan dit BIG register raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna de psycholoog zich dient te herregistreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Klachten

Een kwaliteitseis in GGZ is dat cliënten de mogelijkheid hebben tot het indienen van een klacht. Cliënten van Pilafortis worden uitgenodigd om als zij om welke reden dan ook minder tevreden zijn of een klacht hebben dit met mij te bespreken. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen kunt u uw klacht bij een externe klachtencommissie neerleggen.