Persoonlijk

Wat mensen drijft in hun gedrag en relaties heeft mij altijd al bezig gehouden. Zowel individueel als in een sociale groep (gezin, team, organisatie) kunnen knelpunten ontstaan, die veelal leiden tot verminderd functioneren. Van de professional vraagt het kennis, werk- en ook levenservaring om een juiste diagnose te kunnen stellen van het probleem en te komen tot verandering en oplossingen. Een onderzoekende, coachende en sturende houding zijn belangrijk. Integer handelen met gevoel voor behoeften en grenzen, groepsdynamiek en verandermogelijkheden van individuen en de groep is daarbij belangrijk.

Naast dat ik voldoening haal uit werken en leren ben ik gelukkige partner en trotse moeder van twee zonen en een dochter. Ik heb veel liefde voor mijn vak, waarbij ik de diverse gebieden graag als een samenhangend geheel zie waarin mensen en menselijke relaties de spil vormen. Ik haal veel plezier uit het bijdragen aan de ontwikkeling van anderen en heb daarbij waardering voor de eigen-wijze manieren van mensen. Ik houd verder van actief en gezond leven en geniet van de combinatie van een uitdagend werkend leven en genoeg privé tijd om door te brengen met mijn man, kinderen, familie en vrienden.

 

Kwaliteit

Richtlijnen en standaarden

Behandelingen bij Pilafortis worden uitgevoerd volgens de multidisciplinaire richtlijnen en meest actuele zorg- en kwaliteitsstandaarden. Hiermee wordt de cliënt een bewezen effectieve therapie aangeboden en wordt continue gestreefd naar kwalitatief goede zorg. Meer informatie over de gebruikte richtlijnen en standaarden vindt u op deze site op de pagina Informatie onder “Richtlijnen en standaarden”.

De informatie uit de standaarden is voor patiënten en naasten ook toegankelijk op www.thuisarts.nl, een medische voorlichtingswebsite met laagdrempelige informatie over gezondheid en ziekten. Op basis van elke standaard is op deze website informatie over de betreffende psychische problematiek toegevoegd.

Pilafortis wil benadrukken dat naast het gebruik maken van de laatste inzichten over een effectieve behandeling ook het besef bestaat dat elke cliënt uniek is. De cliënt en zijn eigen unieke verhaal, hulpvraag en behandeldoel wordt van groot belang gehecht in de keuzes die binnen de behandeling gemaakt kunnen worden. Maatwerk, creativiteit en een eigen oordeel zijn naast alle wetenschappelijke inzichten onmisbare elementen voor een succesvolle behandeling. Waar nodig kan daarom, mits onderbouwd, ook afgeweken worden van de gestelde standaarden en richtlijnen.

Cliëntervaringen en cliënttevredenheid

Het is belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen in de praktijk en tevreden zijn met de behandeling.  Daarom wordt tijdens de behandeling op een aantal momenten met u afgestemd of de behandeling een goed verloop heeft en of de doelen en aanpak (nog) passend zijn.

Aan het einde van de behandeling wordt aan cliënten gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen, de CQi. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index en wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben met een praktijk of instelling of behandeling en waar nog verbetering mogelijk is.

Cliënten beoordelen hun behandelervaring op de indicatoren bejegening, samen beslissen en uitvoering behandeling. Pilafortis scoorde in 2020 op deze drie aspecten een 4,9 een 4,6 en een 4,6.
Het gemiddelde rapportcijfer van cliënten was een 9,1.

Naast cliënttevredenheid wordt ook het behandeleffect gemeten. Voor en na een behandeling dit behandeleffect te meten. Wij doen dit middels de OQ-45. Deze vragenlijst meet ernst van de symptomen (angst/depressie) en het sociaal en maatschappelijk functioneren. Soms wordt de OQ-45 tussentijds afgenomen om te beoordelen of de therapie het gewenste effect heeft.

Op en aanmerkingen, suggesties en verbeterpunten kunt u ten alle tijden daarbij (anoniem) achterlaten in de brievenbus in onze wachtkamer. Op de website is verder een gastenboek te vinden. Ook daar kunnen ervaringen gedeeld worden. Tenslotte is Pilafortis te vinden op de website van Zorgkaart Nederland, waar beoordelingen te vinden zijn van zorgaanbieders. U kunt via de volgende link een beoordeling van Pilafortis achterlaten: Zie www.zorgkaartnederland.nl

 

Times like these

I, I’m a new day risin’.
I’m a brand new sky to hang the stars upon tonight.

I, I’m a little divided.
Do I stay or run away and leave it all behind.

It’s Times like these You Learn to live again.
It’s Times Like these You Give and Give again.

It’s Times like these You learn to love again.
It’s Times Like these time and time again

Foo Fighters

Samenwerking

Pilafortis hecht veel waarde aan de afstemming met samenwerkingspartners. Huisartsen in het netwerk worden conform de richtlijnen in de ggz betrokken bij de behandeling van clienten. Er is regelmatige samenwerking en collegiaal overleg met de POH’s van verschillende huisartsen. Ook bestaat waar nodig samenwerking met aanbieders in de specialistische GGZ, meestal in het kader van een doorverwijzing hetgeen incidenteel gebeurt als een behandeling in de basis GGZ onvoldoende lijkt te zijn. Op maat wordt daarnaast in het kader van individuele behandelingen samenwerking en afstemming gezocht met andere zorgaanbieders (zoals fysiotherapie, creatieve therapie, WMO begeleiding).

Opleidingen

Vanaf 1984:

 • Gymnasium. Bisschoppelijk College Broekhin Roermond.
 • Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer. Katholieke Universiteit Nijmegen, doctoraalscriptie over de effectiviteit van de behandeling van drugsverslaafde gedetineerden
 • Beleids-/managementwetenschappen. Katholieke Universiteit Nijmegen, propedeuse
 • GZ Psycholoog BIG
 • Eerstelijnspsycholoog NIP
 • Diverse cursussen op het gebied van de verslaving, forensische psychologie en diagnostiek & behandeling van psychische stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek
 • Managementwetenschappen. Open Universiteit, scriptie (over sturing in organisaties en de gedragsfactoren bij prestatiemanagement) onafgerond.
 • Leergang leidinggeven. Ministerie van Justitie.

Ervaring

Vanaf 1993:

 • Onderzoeker. University of Nijmegen Research Group on Addictive Behaviors (1993-1994).
 • Diverse leidinggevende posities bij het gevangeniswezen, TBS en GGZ Verslavingszorg (1995-2014). Laatstgenoten: plv. vestigingsdirecteur bij de penitentiaire inrichtingen limburg zuid.
 • Zelfstandig gevestigd GZ Psycholoog en Adviseur (2000-heden). Sinds 2013 onder de naam Pilafortis. Eerstelijnspsychologische behandelingen, later uitgebreid met een aanbod persoonlijke ontwikkeling, werk en organisatie.
Registraties

Psycholoog NIP

Het NIP heeft een beroepscode opgesteld met eisen, richtlijnen en gedragsregels m.b.t. het beroepsmatig handelen van een psycholoog. NIP psychologen moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. De beroepscode bevat behalve gedragsregels ook informatie over de rechten en plichten rond behandeling, onderzoek en het dossier. Dit moet er voor zorgen dat de cliënt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

GZ Psycholoog BIG

Erkende GZ-psychologen zijn ingeschreven in het overheidsregister van de basisberoepen, zoals vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Iedereen kan dit BIG register raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna de psycholoog zich dient te herregistreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorg Psychologen (NVGzP)
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
 • Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
 • (2015) Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs

Klachten

Een kwaliteitseis binnen de BGGZ is dat cliënten de mogelijkheid hebben tot het indienen van een klacht. Cliënten van Pilafortis worden uitgenodigd om als zij om welke reden dan ook minder tevreden zijn of een klacht hebben dit met mij te bespreken. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen kunt u uw klacht bij een externe klachtencommissie neerleggen. Informatie daarover kunt u bij Pilafortis krijgen.