Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen.

Pilafortis is een zelfstandig gevestigd bureau voor psychologische interventies en advies op de gebieden geestelijke gezondheidszorg en ontwikkeling, werk en organisatie.

Artikel 2: Duur van de behandeling.

In geval van vergoede zorg is sprake van door de NZA vastgestelde prestaties en tarieven die de duur van een behandeling mede bepalen. In geval van niet vergoede zorg en particuliere begeleidingstrajecten is de duur van de behandeling afhankelijk van de afspraken daarover tussen Pilafortis en de client.

Artikel 3: Kosten.

Pilafortis heeft geen contracten met zorgverzekeraars per 2022. Clienten krijgen een factuur voor de genoten zorg of begeleiding en kunnen deze in geval van vergoede indienen bij de zorgverzekeraar. Er geldt een wettelijk recht op vergoeding vanuit de basis verzekering van behandeling in de basis GGZ door een GZ Psycholoog BIG.

Een afspraak dient tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dat kan 24 uur per dag schriftelijk via het contactformulier op de site. Bij niet of niet tijdig annuleringen is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Artikel 4: Geheimhouding.

Psychologen hebben geheimhoudingsplicht, hetgeen wil zeggen dat wat u binnen de behandelings- of begeleidingsgesprek vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie. In geval van minderjarige cliënten gelden aparte regelingen, beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO).

Artikel 5: Dossier.

In het persoonlijke dossier van de cliënt worden de gegevens van de cliënt opgenomen. Alleen gegevens die van belang zijn voor het behandel- of begeleidingstraject worden geregistreerd. Anderen dan uzelf mogen dit dossier niet inzien zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na het afsluiten van de behandeling moet het dossier vijftien jaar bewaard blijven waarna het moet worden vernietigd. Een cliënt kan schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te vernietigen.

Artikel 6: Gegevensuitwisseling.

De psycholoog mag in het algemeen alleen cliëntgegevens aan derden verstrekken als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

In geval van behandeling in basis GGZ (BGGZ) wordt u altijd gevraagd om uw toestemming om gegevens over u en uw behandeling te rapporteren aan de verwijzend (huis)arts.

In de BGGZ geldt tevens de wettelijke verplichting tot het verstrekken van geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens na afloop van de behandeling aan het DBC-Informatiesysteem (DIS) . DIS verzamelt data van alle zorgproducten die door aanbieders van geestelijke gezondheidszorg worden geregistreerd. Indien u gewetensbezwaren heeft tegen de verstrekking van behandelgegevens kunt u een privacyverklaring voor de BGGZ invullen, waarna uw gegevens niet zullen worden verstrekt.

Artikel 7: Digitale werkomgeving.

Pilafortis maakt gebruik van de professionele software voor diverse online activiteiten. Testafname van psychologische tests, eventuele begin- en eindmetingen in behandelingtrajecten en E-health en E coachingsactiviteiten vinden plaats in een officiële en goed beveiligde online omgeving. Optimale fysieke en elektronische beveiliging van uw gegevens zijn in deze externe werkomgevingen gegarandeerd.

Artikel 8: Overige bepalingen.

Communicatie die plaatsvindt per mail wordt aangemerkt als schriftelijk. Dat geldt ook voor toestemmingsverklaringen.

Artikel 9: Akkoordverklaring.

Tijdens de intake zal uw schriftelijk akkoord worden gevraagd voor de Algemene Voorwaarden en de betalingsvoorwaarden.