Algemene voorwaarden Pilafortis

 

Artikel 1: Algemeen:

Pilafortis is een zelfstandig gevestigd bureau voor psychologische interventies en advies op de gebieden GGZ, ontwikkeling, werk en organisatie.

 

Artikel 2: Toepassing:

Deze voorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Pilafortis en de client overeengekomen zorg- of dienstverlening.

 

Artikel 3: Vergoede zorg:

Vergoede zorg is gebaseerd op de door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgestelde prestaties en tarieven (zie bijlage). Met een geldige verwijzing en een psychologische stoornis volgens DSM-V bestaat een wettelijk recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. De zorg moet dan worden verleend door een BIG geregistreerd GZ Psycholoog. De client ontvangt een factuur voor de geleverde zorg en kan deze declareren bij de zorgverzekeraar, die, die afhankelijk van de polis (een deel van) de zorg vergoedt.

 

Artikel 4: Niet vergoede zorg- en dienstverlening:

In geval van niet vergoede zorg- en dienstverlening komen kosten volledig voor rekening van de client.

 

Artikel 5: Annulering:

Afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dat kan 24 uur per dag schriftelijk via het contactformulier op de site. Bij niet (tijdig) annuleren van een afspraak ontvangt de client van Pilafortis een no-show factuur die niet gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar.

 

Artikel 6: Betaling:

Een factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum door client te zijn betaald. In geval van vergoede zorg geldt dat ook als de verzekeraar een declaratie nog niet heeft verwerkt en uitgekeerd.

 

Artikel 7: Betalingsherinnering:

Bij niet tijdige betaling ontvangt de client een betalingsherinnering. De betaling moet dan binnen 14 dagen zijn voldaan.

 

Artikel 8: Incasso:

Voldoet de cliënt na deze betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Pilafortis zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro.

 

Artikel 9:

Bij betalingsachterstand is Pilafortis gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen dringend verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 

Artikel 10: Geheimhouding:

Geregistreerd psychologen hebben geheimhoudingsplicht, hetgeen wil zeggen dat alles wat u binnen de behandelings- of begeleidingsgesprek vertelt, vertrouwelijk wordt behandeld. In de Beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels met betrekking tot het beroepsmatig handelen van de psycholoog in deze vertrouwensrelatie.

 

Artikel 11: Dossier:

In het elektronisch persoonlijke dossier van de cliënt worden alle gegevens van de cliënt opgenomen voor zover van belang voor het zorg- of begeleidingstraject. Anderen dan uzelf mogen dit dossier niet inzien zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Na het afsluiten van de behandeling moet het dossier vijftien jaar bewaard blijven waarna het moet worden vernietigd. Een cliënt kan schriftelijk verzoeken om het dossier eerder te vernietigen.

 

Artikel 12: Gegevensuitwisseling:

De psycholoog mag in het algemeen alleen cliëntgegevens aan derden verstrekken als de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. In een GGZ behandeling is het gebruikelijk om aan de verwijzend (huis)arts te rapporteren over de behandeling. Indien u daarvoor toestemming geeft wordt dit in uw dossier vastgelegd.

 

Artikel 13: DIS:

In de GGZ geldt tevens een wettelijke verplichting tot het verstrekken van geanonimiseerde gegevens over de behandeling aan het DBC-Informatiesysteem (DIS). Indien u (gewetens)bezwaren heeft tegen dit proces kunt u dat aangeven en wordt een privacyverklaring in uw dossier opgenomen en worden de gegevens niet verstrekt.

 

Artikel 14: Digitale werkomgeving:

Pilafortis maakt gebruik van professionele goed beveiligde online omgevingen en professionele software voor al haar (ondersteunende) activiteiten. Hierdoor is de  optimale beveiliging van uw gegevens gegarandeerd.

 

Artikel 15: Overige bepalingen:

Communicatie die plaatsvindt per mail wordt aangemerkt als schriftelijk. Dat geldt ook voor toestemmingsverklaringen.