Algemene betalingsvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemeen.

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Pilafortis en de client overeengekomen zorg- of dienstverlening.

Artikel 2:

Bij verhindering dient u uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. U kunt dat 24 uur per dag schriftelijk doen via het contactformulier op de site. Bij niet of niet tijdig annuleringen (‘no show’) is Pilafortis gerechtigd de gereserveerde tijd aan cliënt in rekening te brengen. Deze kosten kunnen niet worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Artikel 3:

De door Pilafortis direct aan de client gedeclareerde kosten dienen door de client binnen 21 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4:

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 21 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Pilafortis brengt daarna rente in rekening van 1% per maand over de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 5:

Bij niet-betaling binnen 21 dagen na de factuurdatum kan Pilafortis de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van 10 euro aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 6:

Voldoet de cliënt binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is Pilafortis zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7:

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8:

Bij betalingsachterstand is Pilafortis gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.