Welkom bij Pilafortis, praktijk voor relatietherapie & coaching

 

Mijn naam is Maayke Bal. Ik ben een ervaren GZ psycholoog, relatietherapeut en coach. Menselijk gedrag is voor mij altijd al een van de meest fascinerende zaken geweest. Ik werkte na mijn studie vanaf 1995 in de verslavingszorg, het gevangeniswezen, de TBS en de GGZ en had zowel behandeluitvoerende als managementfuncties.

Nadat ik zelf in 2012 een scheiding doormaakte kreeg mijn leven en carrière een wending en startte ik mijn huidige praktijk. Ik had daarvoor met veel genoegen gewerkt met heftige problematiek in de gesloten setting. Later ging ik het meer waarderen om te werken met de uitdagingen die mensen “zoals u en ik” in het leven krijgen. Ik ontwikkelde gaandeweg mijn leven en carrière een bijzondere affiniteit met relationele dynamiek, relatie-gerelateerde problematiek, keuze- en zingevingsvragen.

Vanaf 2023 behandel ik niet meer alle klachten in de basis ggz maar richt ik mij exclusief op het aanbieden van relatietherapie, individuele (ggz) behandeling van relatie-gerelateerde psychologische klachten en coaching. U kunt daar op de volgende pagina’s meer over lezen.

Ik ben naast professional ook moeder van drie inmiddels volwassen kinderen. Ik trouwde opnieuw hetgeen na moeilijke tijden van verlies ook nieuw geluk bracht. Mijn gezin kent inmiddels ook stiefkinderen en schoonkinderen. Ik hou van muziek en mijn man en ik bezoeken graag popconcerten. De afgelopen jaren werkte ik actief aan artistieke carrière; mijn aloude liefde schilderen brengt mij veel plezier en daarbij de nodige balans in mijn leven.

U mag bij mij naast een deskundige aanpak rekenen op enige levenservaring en een persoonlijke sfeer. Ik kan serieuze zaken en luchtigheid combineren en ben nuchter, open en doelgericht. In mijn praktijk vind ik een aangename omgeving, voldoende creativiteit en ruimte voor ieders eigenheid belangrijk. Indien u overweegt om gebruik te maken van mijn aanbod adviseer ik u om zorgvuldig alle informatie op deze site te lezen.

Kwaliteit

Erkende GZ-psychologen zijn ingeschreven in het overheidsregister van de basisberoepen, zoals vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Iedereen kan dit BIG register raadplegen. Een BIG-registratie is vijf jaar geldig, waarna de psycholoog zich dient te herregistreren. Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en cliënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Psychologische Behandelingen worden uitgevoerd volgens de wetenschappelijke inzichten uitgevoerd. Aan cliënten worden bewezen effectieve therapieën aangeboden. Elke cliënt is echter ook uniek. Elk verhaal, hulpvraag en behandeldoel is anders en daarom zijn maatwerk, creativiteit en een eigen oordeel ook onmisbare elementen voor een succesvolle behandeling.

Ik wil in de praktijk graag relatief kortdurende behandelingen optimaal vormgeven. Niet korter dan nodig en niet langer dan noodzakelijk is een belangrijk uitgangspunt daarbij. Dat kan door nauw aan te sluiten bij clienten, de bestaande problemen en klachten, en belangrijkste veranderbehoefte.

Ik ben lid van de LVVP, De landelijke Vereniging van Vrijgevestigd Psychologen en Psychotherapeuten. Alle leden van de LVVP hanteren allereerst de geldende en wettelijke beroepscode voor psychologen met met eisen, richtlijnen en gedragsregels m.b.t. het beroepsmatig handelen van een psycholoog. Daarnaast worden zij periodiek gevisiteerd door de LVVP. De beroepscode en kwaliteitseisen van de LVVP dienen ertoe cliënten te beschermen tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Mijn praktijk wordt op professionele wijze gevoerd. Ik maak gebruik van professionele digitale systemen voor de opslag van cliëntgegevens, communicatie en administratie. Ik  probeer steeds te leren, te verbeteren en te vernieuwen

Het is belangrijk dat cliënten zich op hun gemak voelen in de praktijk en tevreden zijn met de behandeling. Ik stem dat vooral graag regelmatig af binnen de gesprekken. Mocht u desondanks minder tevreden zijn of een klacht hebben dan nodig ik u dit met mij te bespreken. Indien wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen kunt u uw klacht bij een externe klachtencommissie neerleggen.

 

Opleidingen

Gymnasium, 1984-1990

Radboud Universiteit Nijmegen, Beleidswetenschappen, 1990-1991 (geen getuigschrift)

Radboud Universiteit Nijmegen, Klinische psychologie en persoonlijkheidsleer, 1990-1995

Eerstelijnspsycholoog NIP, 2000-2001

Postdoctorale opleiding tot GZ psycholoog BIG, 2000-2002

Open Universiteit, Msc Management Control, 2008-2013 (geen getuigschrift)

Leergang leiderschap Ministerie van Justitie, Bureau Intercoach, 2007-2009

Vooropleiding Kunstacademie, 2022-2023

Maastricht Institute of Arts, toelating Fine Art & Design, 2023

Privacy statement

Pilafortis, gevestigd te Roermond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60320850, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Pilafortis met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Toepassing
Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Pilafortis persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten
 2. bezoekers aan de praktijk van Pilafortis
 3. bezoekers van de website www.pilafortis.nl
 4. alle overige personen die met Pilafortis contact opnemen of van wie Pilafortis persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens
Pilafortis verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk, bij aanmelding, telefonisch of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Pilafortis zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;

Doeleinden verwerking
Pilafortis verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandel- of begeleidingsovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite www.pilafortis.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond
Pilafortis verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
Pilafortis kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Pilafortis persoonsgegevens verwerken. Pilafortis sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
Pilafortis deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Pilafortis deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER
Pilafortis geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Pilafortis ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens
Pilafortis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Pilafortis hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt, in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacystatement
Pilafortis kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Pilafortis gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht Pilafortis te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Pilafortis.